Logo comfort Air
Privacy- en cookiestatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiestatement.
Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast.
Op deze website kunt u ons privacyen cookiestatement altijd inzien.
Doeleinden van gebruik Comfort Air B.V. verwerken uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestelling, (ii) het tegengaan van overkreditering,
(iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer, (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling,
het bepalen van de (algemene) strategie, (vi) het uitvoeren van analyses en (vii) het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Comfort Air B.V. groepsvennootschappen,
samenwerkende partners en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Comfort Air,
haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. 
Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren,
over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Comfort Air en/of  samenwerkende partners.
Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Comfort Air B.V. bestaande overeenkomst kunt u per e-mail ontvangen.
Commerciële informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek.
Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden,
kunt u dit kenbaar maken van Klantenservice@comfort-air.nl Met betrekking tot informatie verkregen van Comfort Air B.V.,
kunt u 5 dagen per week van 09.00-17.00 uur bellen met +31 6 40 92 90 05 (lokaal tarief),  of een e-mail sturen via Klantenservice@comfort-air.nl

Privacy Policy

Privacy policy


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Comfort Air B.V.
Website: http://www.comfort-air.nl
Inschrijfnummer KvK: 63017741
BTW-nummer: 8550.56.794.B.01


2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens


Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.


Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.


6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;


8. Veiligheid opslag van gegevens


 Veiligheidscriteria

a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

9. Toegang tot uw gegevens


Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.


10. Contact


Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: Klantenservice@comfort-air.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: +31 6 40 92 90 05 
c. Op het volgende adres: Koldingweg 8, 9723 HK, Groningen

 


Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.